Thông báo

Thông báo: Tuyển chọn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở
Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-SKH&CN, ngày 15/12/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; căn cứ Nghị quyết cuộc họp Lãnh đạo Sở ngày 03/01/2017. Giám đốc Sở thông báo Tuyển chọn chức danh trưởng phòng, phó phòng, phó đơn vị trực thuộc Sở quản lý như sau:

Chức vụ cần tuyển:

 

1. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

 

2. Phó Chánh Thanh tra Sở;

 

3. Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Thông báo số 10/TB-SKHCN ngày 06/01/2017 xem chi tiết tại đây

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com