Thông báo

Công văn số 2936/UBND-CTXDGT ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe; Để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình (Chỉ thị); Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình và trên các phương tiện thông tin đại chúng đề cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm Chỉ thị đồng thời để nhân dân trong tỉnh giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước.

 

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị; công bố, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình để thực hiện; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị vi phạm Chỉ thị.

 

3. Giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến quy định không uống rượu bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe.

 

4. Đôn đốc, theo dõi, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy để bình xét thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

 

Nhận Công văn này, yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Công văn số 2936/UBND-CTXDGT ngày 17/8/2018 xem chi tiết tại đây

(UBND tỉnh Thái Bình)

Các tin khác

® Bản quyền thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: 36A – Phố Quang Trung – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036)3831 333 – Fax: (036) 3834092   Email: trungtamkhcntb@gmail.com