GIÁM ĐỐC: BÀ TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động : 0915.011.569

- Email : hangtrantb73@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tổ chức và cán bộ, thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thi đua, khen thưởng; các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính.

- Là Tổng biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Là chủ tài khoản cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN VĂN DỰC

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư CNVL Silicat; 

Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3839557

- Điện thoại di động : 0983.433.118

- Email : ducskhcntb@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Thường trực giúp Giám đốc, chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của cơ quan khi giám đốc vắng mặt hoặc ủy quyền; thừa ủy quyền của Giám đốc Sở là chủ tài khoản của cơ quan, phụ trách chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác hành chính, tổng hợp, cải cách hành chính của Sở.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về KH&CN thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Giao thông; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông.

- Phụ trách hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh; thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Sở.

- Phụ trách 02 huyện: Tiền Hải, Đông Hưng.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Sinh hoạt tại Chi bộ phòng Quản lý Khoa học.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐỖ THANH GIANG

 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Bác sĩ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.6250984

- Điện thoại di động : 0912.047.939

- Email : dothanhgiangtb@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về KH&CN thuộc các lĩnh vực: Y tế; các ngành kinh tế tổng hợp; công an; quân đội; các ngành khác thuộc khối nội chính; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Chuyên ngành; Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm. Sinh hoạt tại Chi bộ phòng Quản lý Chuyên ngành.

- Là Trưởng Ban biên tập Bản tin KH&CN của Sở.

- Phụ trách 03 huyện: Thành phố Thái Bình, Thái Thụy, Hưng Hà.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĂN THIỆP

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Giáo dục 2014

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0961.680.189

- Điện thoại di động : 0941.740.185

- Email : hoangthiep@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về KH&CN thuộc các ngành, lĩnh vực: Các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội; các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh; các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh; hoạt động KH&CN tại cơ sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; phòng Quản lý KH&CN cơ sở. Sinh hoạt tại Chi bộ phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ.

- Phụ trách 03 huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.