GIÁM ĐỐC: BÀ TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động : 0915.011.569

- Email : hangtrantb73@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tổ chức và cán bộ, thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo; các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính. Sinh hoạt tại Chi bộ Thanh tra Sở.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐỖ THANH GIANG

 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Bác sĩ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.6250984

- Điện thoại di động : 0912.047.939

- Email : dothanhgiangtb@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Thường trực giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của cơ quan; được ủy quyền của Giám đốc Sở là chủ tài khoản của cơ quan, phụ trách chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Là Tổng biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp các hoạt động về công tác thuộc: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ngành kinh tế tổng hợp; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Chuyên ngành. Sinh hoạt tại chi bộ phòng Quản lý Chuyên ngành.

- Phụ trách 02 huyện: Thành phố Thái Bình, Đông Hưng.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĂN THIỆP

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Giáo dục 2014

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0961.680.189

- Điện thoại di động : 0941.740.185

- Email : hoangthiep@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công thương; Giao thông; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin và truyền thông; các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh; hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở.

Phụ trách hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh; thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; Phòng Quản lý KHCN cơ sở. Sinh hoạt tại chi bộ phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ.

- Phụ trách 03 huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN QUANG

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3839.557

- Điện thoại di động : 0973.775.909

- Email : vanquangkhcn@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về KH&CN thuộc các ngành, lĩnh vực: Các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội; các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh; Công an; Quân đội; các ngành khác thuộc khối nội chính.

Là Trưởng Ban biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác hành chính, tổng hợp, cải cách hành chính của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng; Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học và công nghệ và Đo lường Thử nghiệm. Sinh hoạt tại chi bộ Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học và công nghệ và Đo lường Thử nghiệm.

- Phụ trách 03 huyện: Thái Thụy, Quỳnh phụ, Hưng Hà.

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

dsad