GIÁM ĐỐC: ÔNG TRỊNH QUANG HIỆP 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3831.760

- Điện thoại di động : 0913.305.038

- Email : trinhquanghiep@thaibinh.gov.vn


Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chỉ đạo, theo dõi trực tiếp công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính - Ngân sách.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; công tác hành chính, tổng hợp; cải cách hành chính; công tác quy hoạch; kế hoạch - tài chính; thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ quan Trung ương, các đơn vị kinh tế thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Là chủ tài khoản của Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền bằng văn bản cho các đồng chí Phó Giám đốc Sở tùy theo từng nội dung của Sở.

- Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Thanh tra Sở.

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐỖ THANH GIANG 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Bác sĩ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.6250.984

- Điện thoại di động : 0912.047.939

- Email : dothanhgiangtb@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Thường trực giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc ủy quyền.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi trực tiếp công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các trường: Chính trị, Đại học Y- Dược, Đại học Thái Bình, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội có tính chất đặc thù của tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về An toàn bức xạ và hạt nhân trong lĩnh vực y tế.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý khoa học. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý khoa học.

- Phụ trách 02 huyện, Thành phố: Thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương.

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN QUANG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3839.557

- Điện thoại di động : 0973.775.909

- Email : vanquangkhcn@gmail.com 

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực: Nội vụ; Thanh tra; Tư pháp; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Công an; Quân đội và các ngành khác thuộc Khối nội chính.

- Là Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ; hoạt động sáng kiến; khoa học và công nghệ cơ sở; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Phụ trách hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh; thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý chuyên ngành; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý chuyên ngành.

- Phụ trách 03 huyện: Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải.

- Thực hiện nhiệm vụ kết nối, liên hệ công tác với Bộ Khoa học và Công nghệ khi được Giám đốc Sở phân công.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 

 

- Điện thoại văn phòng : 0227.3835.968

- Điện thoại di động : 0913.291.529

- Email : duongvptb@gmail.com 

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; các Ban Quản lý dự án Đầu tư tỉnh; Trường Trung cấp Nông nghiệp.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát triển công nghệ, thị trường công nghệ, đổi mới sáng tạo; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; các dịch vụ sự nghiệp công phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý công nghệ; Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý công nghệ. 

- Phụ trách 03 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà. 

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.