GIÁM ĐỐC: ÔNG TRỊNH QUANG HIỆP 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3831.760

- Điện thoại di động : 0913.305.038

- Email : trinhquanghiep@thaibinh.gov.vn


Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; công tác hành chính, tổng hợp; cải cách hành chính; công tác quy hoạch; kế hoạch - tài chính; thanh tra, pháp chế, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ quan Trung ương, các đơn vị kinh tế thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Sở.

- Là chủ tài khoản của Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền bằng văn bản cho các đồng chí Phó Giám đốc Sở tùy theo từng nội dung.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Thanh tra Sở.

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐỖ THANH GIANG 

- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Bác sĩ

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.6250.984

- Điện thoại di động : 0912.047.939

- Email : dothanhgiangtb@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Phó Giám đốc thường trực, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi trực tiếp công tác thuộc các ngành, đơn vị: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các trường: Chính trị, Đại học Y- Dược, Cao đẳng Y tế, Trung cấp Nông nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội có tính chất đặc thù của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý khoa học. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý khoa học.

- Phụ trách 02 huyện, Thành phố: Thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĂN THIỆP

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Giáo dục 2014

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3835.968

- Điện thoại di động : 0961.680.189

- Email : hoangthiep@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi trực tiếp công tác thuộc các ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; các ban Quản lý Khu kinh tế, Quản lý dự án Đầu tư; các trường: Đại học Thái Bình, Cao đẳng sư phạm Thái Bình; Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình.

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin Khoa học và Công nghệ của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý công nghệ; Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý công nghệ.

- Phụ trách 03 huyện: Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN QUANG 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0227.3839.557

- Điện thoại di động : 0973.775.909

- Email : vanquangkhcn@gmail.com 

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi trực tiếp công tác thuộc các ngành, đơn vị: Nội vụ; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Công thương; các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Công an; Quân đội và các các ngành khác thuộc Khối nội chính; là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở.

- Phụ trách hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh; thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý chuyên ngành; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý chuyên ngành.

- Phụ trách 03 huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Kiến Xương.

- Thực hiện nhiệm vụ kết nối, liên hệ công tác với Bộ Khoa học và Công nghệ khi được Giám đốc Sở phân công.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.