Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Ông Vũ Hoàng Kiên

Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Út

 

Chức nămg, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KH&CN của Sở;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của tỉnh theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN;

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Làm đầu mới tiếp nhận và tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN do các tổ chức và cá nhân đề xuất;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

dsad