Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Ông Đỗ Ngọc Dư

Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Tuyên

Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Út

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức giao trực tiếp, tuyển chọn; kiểm tra; đánh giá, nghiệm thu; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, các ngành kinh tế tổng hợp; nhiệm vụ KH&CN của các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổng hợp danh mục và kết quả các nhiệm vụ KH&CN do Sở được ủy quyền ký hợp đồng triển khai thực hiện.

đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về KH&CN theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.