Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Thảo

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về KH&CN ở các Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN cấp huyện;

b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyn triển khai các hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN ở cấp huyện;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

d) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

đ) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về KH&CN đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN;

e) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học tổ chức giao trực tiếp, tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh thuộc của các huyện, thành phố; các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

dsad