Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã sớm khẳng định vai trò to lớn của hoạt động KHCN và đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về đẩy mạnh công tác này. Ngày 29/4/1958, tại kỳ họp thứ VIII, Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà khoá I thông qua Nghị quyết thành lập Uỷ ban khoa học Nhà nước và ngày 4/3/1959, Chủ tịch nước Việt nam dân chủ công hoà ký Sắc lệnh số 016/SL chính thức thành lập UBKH Nhà nước. Tiếp theo, ngày 11/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 115/TTg về việc thành lập Ban kỹ thuật địa phương.
 
Đối với tỉnh Thái Bình, hoà nhập với sự ra đời của Uỷ ban khoa học Nhà nước và sự thành lập Ban kỹ thuật ở các địa phương trên miền Bắc, đồng thời gắn với yêu cầu xây dựng và phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, trong không khí sôi nổi của nhân dân cả nước bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, mà trước hết là kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965); ngày 25 tháng 12 năm 1960, Uỷ ban hành chính tỉnh Thái bình đã ra Quyết định thành lập Ban kỹ thuật tỉnh Thái bình, và đến đầu năm 1961, Hội phổ biến KHKT tỉnh cũng được thành lập, 2 cơ quan này chính là tiền thân của Sở KH&CN ngày nay, để giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHKT trước đây cũng như công tác KHCN ngày nay ở địa phương.
 
 

Ông: Ngô Duy Đông
Nguyên bí thư Tỉnh uỷ -
Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh -
Phụ trách Cơ quan KHKT tỉnh
Ông: Nguyễn Ngọc Trìu
Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh -
Kiêm Trưởng Ban KHKT tỉnh
 

 

Cùng với sự phát triển chung của ngành, đồng thời gắn với yêu cầu xây dựng và phát triển Kinh tế - Văn hoá - Xã hội của tỉnh, từ những ngày đầu được thành lập đến nay, Sở KHCN Thái Bình đã trưởng thành và phát triển qua các thời kỳ sau:

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1960 - 1970
 
Thời kỳ cùng tồn tại 2 cơ quan (Ban kỹ thuật tỉnh và Hội phổ biến KHKT tỉnh), chủ yếu thực hiện chức năng tuyên tuyền, phổ biến KHKT, phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về một số hoạt động KHKT hàng năm, và bước đầu tham gia quản lý thống nhất về Đo lường - Tiêu chuẩn - Chất lượng hàng hoá ở địa phương.
 
 

Ông Phạm Bảo Bối
Nguyên Phó Ban thường trực
Ban KT tỉnh - Hội phó hội phổ biến KHKT tỉnh
Ông Đào Ngọc Cánh
Nguyên Phó Ban KHKT tỉnh
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT tỉnh
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1971 - 1989
 
Thời kỳ Uỷ ban KHKT tỉnh đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động KHKT trên địa bàn tỉnh. Tháng 9 năm 1970, UBHC tỉnh Thái bình đã quyết định hợp nhất 2 cơ quan (Ban kỹ thuật tỉnh và Hội phổ biến KHKT tỉnh) thành Uỷ ban KHKT tỉnh.
 

Ông Lê Trình
Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT tỉnh
Ông Giang Lương Hỷ
Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban KHKT tỉnh
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 1990 - 2003
 
Là thời kỳ Uỷ ban KHKT tỉnh đổi tên thành Ban KHKT tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu tư vấn cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác KHKT, hoạt động Quản lý Nhà nước về TC-ĐL-CL đã thực hiện bước đầu có hiệu quả theo tinh thần đổi mới.
 

Ông Phạm Quý Nhân

Nguyên Giám đốc Sở KHCN&MT

Ông Trịnh Quốc Diệp

Nguyên Phó Giám đốc Sở KHCN&MT

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ 2003 - 2012
 

Ông Khúc Vỵ
Nguyên Giám đốc Sở KHCN&MT
Ông Lê Minh
Giám đốc Sở KHCN&MT
 
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 01/2012 - 7/2015
 

Ông Vũ Mạnh Hiền

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Văn Lịch
Phó Giám đốc Sở KH&CN
(Từ tháng 01/2004)

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

 


Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 7/2015 - 10/2016

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Văn Lịch
Phó Giám đốc Sở KH&CN
(Từ tháng 01/2004)

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

 
 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 01/2017 - 9/2018
 

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Trần Thế Dũng

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở

 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 10/2018 - 02/2020
 

Ông Lê Tiến Ninh

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Mạnh Khương

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 3/2020 - 14/8/2020
 

Bà Trần Thị Bích Hằng

Giám đốc Sở

 

Ông Nguyễn Văn Dực

Phó Giám đốc Sở

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Hoàng Văn Thiệp

Phó Giám đốc Sở

 
Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 15/8/2020 - 24/12/2020
 

Bà Trần Thị Bích Hằng

Giám đốc Sở

 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Hoàng Văn Thiệp

Phó Giám đốc Sở

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 25/12/2020 - 2/2021  

Bà Trần Thị Bích Hằng

Giám đốc Sở

 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Hoàng Văn Thiệp

Phó Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Quang

Phó Giám đốc Sở

​​

 Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 3/3/2021 - 3/10/2022  

Ông Trịnh Quang Hiệp

Giám đốc Sở

 

 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Hoàng Văn Thiệp

Phó Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Quang

Phó Giám đốc Sở

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: 4/10/2022 - 16/10/2022

Ông Trịnh Quang Hiệp

Giám đốc Sở

 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Quang

Phó Giám đốc Sở

Quá trình xây dựng và phát triển - Thời kỳ: từ 17/10/2022 đến nay

Ông Trịnh Quang Hiệp

Giám đốc Sở

 

Ông Đỗ Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở

Ông Phạm Văn Quang

Phó Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Xuân Dương

Phó Giám đốc Sở