Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Đã có hiệu lực
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Đã có hiệu lực