Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia theo hướng dùng chung

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia theo hướng dùng chung

Hiện nay, tồn tại nhiều phần mềm, ứng dụng quản lý được các cơ quan nhà nước triển khai đến người dân (ví dụ: VNeID, VssID, Sổ sức khỏe điện tử…), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đưa ra một số giải pháp nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, ...
Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến ...
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tổ chức vào 10/10 hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số giúp ...