Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2022 và Quyết định số 64/QĐ-SKHCN, ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thanh tra đo lường, an toàn bức xạ và hạt nhân, sáng ngày 13/4/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ do ông ...